Премини към основното съдържание

ОБЩИНА БОРОВО, област Русе

З А П О В Е Д № РД-20-3/20.03.2024г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Писмо изх. №12-08-2/28.02.2024 г. на кмета на Община Борово, Област Русе (Писмо наш вх. №ВЕАУ-100(2)/11.03.2024 г.), 

И З М Е Н Я М:

     Заповед №РД-13-165/03.09.2019 г., доп. със Заповед №РД-13-165(1)/24.04.2020 г.  на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    1. В т. 1 думите „Иван Иванчев – мл. експерт „Устройство на територията“ и „Илиян Кънев – гл. специалист „Устройство на територията“ се заличават. 
    2. Да се прекрати достъпът на Иван Иванчев и Илиян Кънев до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    Заповедта да се сведе до знанието на кмета Община Борово, на началника на СГКК – Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Русе и Община Борово.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Русе.    

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД-13-165-03.09.2019 г.

 

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № 12-08-1 #2 от 06.08.2019 г. на кмета на Община Борово, област Русе (наш рег. № 10-10-8 (14) от 06.08.2019 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам служителите на Община Борово, област Русе:

            Иван Иванчев – мл. експерт „Устройство на територията“;

            Илиян Кънев – гл. специалист „Устройство на територията“,

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-116 -  2019 г. сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Община Борово, на територията на община Борово – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Русе.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Борово, на началника на СГКК - Русе, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“, АГКК, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК- Русе и на Община Борово.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК - Русе.

                       

                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

            ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в КККР на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в КККР на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса. 

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

(6) За изпълнение на дейностите и услугите по ал. 2 се спазва редът, посочен в раздел VI от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. и в раздел I на Приложение № 1, представляващо неразделна част от споразумението.

Чл. 2. (1) Общината може да заявява и получава от Агенцията:

1. официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР в електронен вид - скици, схеми, скици-проекти, схеми-проекти, извлечения от КККР и удостоверения, за имоти, собственост на Общината;

2. официални документи по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР в електронен вид - скици, схеми, скици-проекти, извлечения от КККР и удостоверения, за имоти, собственост на физически и юридически лица, в случаите в които тези документи са необходими за провеждани от Общината административни процедури.

(2) Действията по ал. 1 се извършват от служители на Общината, определени от кмета на общината, посочени в Приложение № 2, което е неразделна част от споразумението. Определените служители получават регистрация в Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС) с персонално потребителско име и парола. За извършване на регистрацията Общината предоставя на Агенцията идентификационни данни за служителя/служителите – три имена, ЕГН, длъжност, служебен имейл, служебен адрес за кореспонденция, (пк, област, община, населено място, адрес), телефон.

(3) Агенцията предоставя на Общината съответните документи безвъзмездно когато документите по ал. 1, т. 1 и 2 са необходими на Общината:

1. за провеждани от нея административни производства, за които тя не събира такси от трети лица, т.к. в случая е налице „вътрешна административна услуга“ по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г.;

2. за издаване на актове за общинска собственост.

(4) Извън случаите по ал. 3 за документите по чл. 55, ал. 2 от ЗКИР се дължи на Агенцията заплащане на съответната такса по Тарифа № 14.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg