Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ИХТИМАН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Сканирана заповед
rd-13-150-1.pdf (306.5 KB)

З А П О В Е Д 

 

№ РД-13-150/16.09.2020 г.

 

 

            На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма рег. № 12.00-113 от 30.06.2020 г. и рег. № 12.00-175 от 27.08.2020 г. на кмета на община Ихтиман, област Софийска (наш № 09-8(12) от 03.07.2020 г. и № 09-2(171) от 31.08.2020 г.)

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            1. Оправомощавам следните служители на Община Ихтиман, област Софийска: 

            Росица Илиева Клисарска – Гл. експерт, отдел „Проекти и общинска собственост“; 

            Васил Димитров Михайлов – Ст. Експерт, отдел „Проекти и общинска собственост“;

            които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-60 от  08.07.2020 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Ихтиман, област Софийска, на територията на община Ихтиман – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

            2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Софийска област.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Ихтиман, на началника на СГКК – Софийска област, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Софийска област и Община Ихтиман.

 

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Софийска област.

 

                       

                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

 

                                                                                       ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС).

(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината.

 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:

а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;

б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;

в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.

2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

а) скица на поземлен имот;

б) скица на сграда;

в) схема на самостоятелен обект;

г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.

3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.

(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.

(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията.

slogan bg