Премини към основното съдържание

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, област Добрич

З А П О В Е Д

№ РД-20-21/01.12.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писма № АО-02-19-13997/16.11.2021 г. на кмета на община Генерал Тошево, област Добрич (наш рег. № 09-3 (137)/19.11.2021 г.)

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

     Заповед № РД-13-83/25.03.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), както следва:
    § 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
1.    Думите „Теодор Радославов Савов – специалист в отдел ССД“  се заличават;
    2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно:
•    Диляна Петрова Стойкова – старши специалист в отдел ССД.
    § 2. Да се прекрати достъпът на Теодор Радославов Савов до Кадастрално-административната информационна система на АГКК (КАИС).
    § 3. Да се осигури достъп с необходимите права на  Диляна Петрова Стойкова до КАИС.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета община Генерал Тошево, на началника на СГКК – Добрич, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК и на служителя по сигурността на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Добрич и община Генерал Тошево.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Добрич.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-83/25.03.2021 г.

    На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 35, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и писмо изх. № УОС-01-15-3293/11.03.2021 г. на кмета на община Генерал Тошево, област Добрич (наш № 09-32 / 15.03.2021 г.)

Н А Р Е Ж Д А М:

    1. Оправомощавам следните служители на община Генерал Тошево, област Добрич:
•    Елена Ивановна Илиева – гл. специалист в отдел ССД;
•    Теодор Радославов Савов – специалист в отдел ССД;        
    които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-14 от 24.03.2021 г., сключено между Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и община Генерал Тошево, на територията на Община Генерал Тошево – урбанизирана и неурбанизирана, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
    2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра и да се предостави печат на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Добрич.
    Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на кмета на Община Генерал Тошево, област Добрич, на началника на СГКК – Добрич, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК и на служителя по сигурността на информацията – АГКК, за сведение и изпълнение.
    Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на СГКК – Добрич и Община Генерал Тошево, област Добрич.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК – Добрич.        
    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

Дейности по Чл. 1 от споразумението

Чл. 1. (1) Общината приема да подпомага Агенцията при административното обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, в помещения на Общината, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС). 
(2) Административното обслужване по ал. 1 обхваща посочените по-долу дейности и услуги за урбанизираната и неурбанизираната територия на Общината. 
 1. Информиране на потребителите във връзка с предоставянето на услуги с данни от КККР. Информацията при предоставяне на услугите е свързана с:
а) търсене и намиране на обекти на кадастъра по кадастрална карта;
б) търсене и намиране на данни за собствеността и за собствениците на обекти в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти;
в) оказване на съдействие при заявяване на услуги и даване на указания за предоставяне на необходимите документи за изпълнение на услугите.
2. Приемане на заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:
а) скица на поземлен имот;
б) скица на сграда;
в) схема на самостоятелен обект;
г) удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.
3. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.
(3) Дейностите и услугите по ал. 2 се изпълняват от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията служители на Общината, определени от кмета на Общината.
(4) За официалните документи по ал. 2, т. 2 на Агенцията се дължи съответната такса, определена при условията на чл. 49ж от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). За извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти не се дължи такса.
(5) Дължимата такса по предходната алинея се заплаща от заявителя чрез нареждане за банков превод или на ПОС терминал на Агенцията. 
 

slogan bg