Премини към основното съдържание

Обява за работа

Тип обява
Обява за работа
Статус на обява
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Главна дирекция „Регионални служби”, АГКК 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1.Росица Ангелова Велкова

2.Елисавета Асенова Петкова

3.Калинка Върбанова Лилова

4.Снежанка Димитрова Попова

5.Цветомира Ботева Косева

6.Маргарита Филипова Маринова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 17.05.2012 г. от 10.00  часа в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1. 

Председател на конкурсната комисия: /п/

                                                                     

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Главна дирекция „Регионални служби”, АГКК 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

 

 

Красимира Димитрова Кирилова

Не са представени копия от документи за удостоверяване на изискуемата професионална област на завършено висше образование: геодезия

(чл. 20, ал. 2 от НПКДС)

Радослава Здравкова Зиновиева

Подадени документи след срока, определен на основание чл. 13, ал.1, т. 4 от НКПДСл

Председател на конкурсната комисия: /п/                                                           

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: Старши експерт „СПК”

Административно звено: СГКК  София, Главна дирекция „Регионални служби”, АГКК 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Йордан Цветков Вълчев

2. Росен Марков Борисов

3. Елисавета Асенова Петкова

4. Златина  Живкова Стоянова

5. Калинка Върбанова Лилова

6. Соня Георгиева Славчева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 21.05.2012 г. от 10.00  часа в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. "Мусала" № 1. 

Председател на конкурсната комисия: / п / 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: Старши експерт „СПК”

Административно звено: СГКК София, Главна дирекция „Регионални служби” , АГКК 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Красимира Димитрова Кирилова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Не са представени копия от документи за удостоверяване наличието на минимално изискуемия професионален опит и професионална област на завършено висше образование-геодезия

2.Радослава Здравкова Зиновиева

Подадени документи след срока, определен на основание чл. 13,ал.1,т.4 от НПКДСл -

Председател на конкурсната комисия:  / п /

З А П О В Е Д 

 

Рег. № РД-13-97

от 18.04.2012г., гр. София

 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 17 и ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1, ал. 4 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Обявявам конкурси по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на свободни длъжности с изисквания както следва: 

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – СОФИЯ

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1.

Младши експерт

Главна дирекция „Регионални служби”

Професионален бакалавър по...

V младши / не се изисква

Геодезия

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГР. СОФИЯ

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1.

Старши експерт СПК

СГКК – София

Бакалавър

ІV младши /

2 години

Геодезия

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

а) Вземане на решения и поемане на отговорност, работа в екип, проява на инициативност;

б) Компютърна грамотност, ползване на MS Windows, MS Word, Exсel;

4. Начин за провеждане на конкурсите:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

5. Обявата за конкурсите, приложена към заповедта, да се изпрати за публикуване в централен ежедневник и да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

6. За участие в конкурсите кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

6.1. Заявление по образец;

6.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

6.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

7. Документи за участие в конкурсите се приемат до 02.05.2012 г., включително, в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1 и в съответните служби по геодезия, картография и кадастър.

8. Информация за конкурсите да се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодство” на АГКК, на телефон 02/8188309.

 

 

 

Александър Лазаров 

Изпълнителен директор на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

slogan bg