Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Шумен

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Job status: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Административно звено: СГКК Шумен, специализирана администрация на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Светлозар Белчев Василев

2. Рени Дончева Хараланова

3. Калоян Георгиев Янков

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 09.10.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК)

Административно звено: СГКК Шумен, специализирана администрация на Агенция

по геодезия, картография и кадастър

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/ 

Началник на СГКК

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Шумен,

с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“,

1.2. Професионална област – Геодезия;

1.3. Минимален професионален опит – 4 години. Минимален ранг - ІІІ младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 650 до 2050 лв.

/за първа степен/.

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

3.1.Управленска компетентност – Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

3.2. Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

3.3.Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

3.4. Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

3.5. Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

3.6. Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

3.7.Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, графични системи, свързани с изработването на ККР, Internet и др.

 

Кратко описание на длъжността:

- Ръководи дейността на служителите в службата, като разпределя и възлага работата, и следи за изпълнението ù.

- Организира въвеждането на данните от одобрената кадастрална карта в информационната система на кадастъра.

- Организира текущия контрол при изработването и приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри за района на службата.

- Организира поддържането в актуално състояние кадастралната карта и кадастралните регистри, включително въз основа на резултатите от дейностите, изпълнявани от правоспособни лица за района на службата.

- Участва в приемането на геодезични мрежи с местно предназначение.

- Организира поддържането на геодезични мрежи с местно предназначение и работната геодезична основа за района на службата.

- Организира в процеса на изработване на кадастралната карта и регистри взаимодействието на службата по геодезия, картография и кадастър с областната дирекция "Земеделие" за предоставяне на данните от картата на възстановената собственост, както и за тяхното своевременно актуализиране.

- Организира дейността по предоставяне на кадастрални данни и административното обслужване на населението за района на службата.

- Организира създаването и поддържането на техническия архив в службата.

- Организира воденето на статистика по различни показатели във връзка с дейността на кадастъра за района на службата и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 20.09.2019 г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1 или в СГКК Шумен, гр. Шумен, ул. Съединение  № 107, ет. 5, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайетата в централното управление на АГКК, в СГКК Шумен и на интернет страницата на Агенцията – www.cadastre.bg

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси” на АГКК, на телефон 02/8188387.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.