Архив

Обява за свободна длъжност за Началник на отдел/Началник на СГКК – гр. Силистра

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: СГКК – Силистра, Главна дирекция „Регионални служби”,    АГКК 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за работа

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за Главен експерт ЧР и Началник на отдел/Началник на СГКК – Софийска област

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник отдел/ Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Софийска  област, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Светослав Павлинов Наков

2. Емил Георгиев Лазев

3. Стефан Цанков Стоев

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 27.02.2012 г. от 10.00  часа в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. "Мусала" № 1.

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

Началник на отдел СГКК гр. Пазарджик

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник отдел

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Пазарджик, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Румен Кузов Касандров