Архив

Обява за конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за Старши и 2-ма Младши експерти в АГКК-и 4 Младши експерти в СГКК- София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт

Административно звено: отдел „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти”, дирекция „Кадастрална и специализирани карти”, АГКК 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за Главен експерт в АГКК-отдел СПК и СК

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: главен експерт

Административно звено: отдел „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти”, дирекция „Кадастрална и специализирани карти”, АГКК 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Списъци на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК-Ямбол

Списък на допуснатите до конкурс кандидати

 

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: СГКК – Ямбол, Главна дирекция „Регионални служби”,    АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Румяна Стойнова Христова -Русева

2. Светломира Тенева Атанасова

3. Елита Живкова Тенева

4. Магдалена Ангелова Тодорова

5. Василка Димитрова Танева-Тодорова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 16.01.2013 г. от 11.00 часа в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър в гр. Ямбол, пл.”Освобождение” № 7, ет. 4.

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: СГКК – Ямбол, Главна дирекция „Регионални служби”,    АГКК

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Красимира Димитрова Кирилова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Не са представени копия от документи за удостоверяване наличието на минимално изискуемия професионален опит и за завършено висше образование в областта на геодезията

2. Милена Костадинова Апостолова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл

Представените копия от документи не удостоверяване наличието на минимално изискуемия професионален опит и завършено висше образование в областта на геодезията

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 З А П О В Е Д

  Рег. № РД-13-292

21.11.2012г., гр. София

 На основание чл. 4, ал. 1, т. 17 и ал. 2 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 НАРЕЖДАМ:

 1. Обявявам конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на свободна длъжност с изисквания както следва:

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ЯМБОЛ

Длъжност

Адм. звено

Минимална образователна степен

Минимален ранг/

професионален опит

Изискване за образование

1. 

Началник на отдел/Началник на СГКК

СГКК гр. Ямбол

Бакалавър

ІІІ младши /

4 години

Геодезия

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Управленска компетентност – планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.

Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel;

4. Начин за провеждане на конкурсите:

Обява за свободна длъжност и списъци на допуснатите кандидати

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: директор на дирекция

Административно звено: дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”, АГКК 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Петър Йорданов Пенев

2. Марина Георгиева Джежева-Скакалова

3. Красимир Георгиев Янков

4. Петя Петрова Симова

5. Марияна Недялкова Ятанска

6. Боян Денев Терзиев

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 19.07.2012г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

Председател на конкурсната комисия: /п/

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати 

За длъжност: директор на дирекция

Административно звено: дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Красимира Димитрова Кирилова

Не са представени копия от документи за удостоверяване наличието на  изискуемия професионален опит. 

(чл. 20, ал.2 от НПКДС) 

2. Соня Георгиева Петрова

Представени копия от документи не удостоверяват наличието на  изискуемия професионален опит.  

(чл. 20, ал.2 от НПКДС)

 Председател на конкурсната комисия: /п/

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

 За длъжност: младши юрисконсулт

Административно звено: отедл „Контрол”, дирекция АПФО, АГКК 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1.Камелия Миленова Кожухарова

2.Луиза Димитрова Димитрова

3.Тодор Димитров Павлов

4.Десислава Благоева Табакова

5.Теодор Гълъбинов Хиков

6.Бистра Георгиева Павлова

7.Виктория Викторова Мингова

8.Лиляна Христова Смиленова

9.Симеон Ивов Недялков

10.Ивелина Кръстева Кетева

11.Николай Иванов Панайотов

12.Ивайло Иванов Савов

13.Ирена Здравкова Василева

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 12.07.2012г. от 10.00  часа в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

 Председател на конкурсната комисия: /п/   

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

 

За длъжност: младши юрисконсулт

Административно звено: отдел „Контрол”, дирекция АПФО, АГКК

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

 

 

Красимира Димитрова Кирилова

Не са представени копия от документи за удостоверяване на изискуемата професионална област на завършено висше образование: право

(чл. 20, ал. 2 от НПКДС) 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

                                                                    

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК) обявява конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжностите:

 

І. Директор на дирекция

Дирекция: Административно-правно и финансово обслужване

Агенция по геодезия, картография и кадастър

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

1.Ръководи административно-правното и финансово обслужване на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за законосъобразно изпълнение на функциите й; 2.Ръководи дирекцията, като разпределя, възлага работата и следи за изпълнението; 3.Ръководи и развива системата за управление на човешките ресурси във връзка с планиране и подбор на персонала, стратегии за развитие, оценка, обучение и квалификация на служителите, стимулиране и работна заплата; 4. Организира съставянето на проект на програмен бюджет на АГКК; 5. Организира разработването на дългосрочни, краткосрочни и годишни програми и планове за капитални вложения, както и за потребностите за развитие на материално-техническата база на агенцията; 6.Организира извършването на инвентаризации: подготовка за провеждане, фактическа проверка, съпоставяне на данните, документиране на резултатите и бракуване на активите; 7.Оценява изпълнението на длъжността на пряко подчинените си служители; 8.Организира и контролира оказването на правна помощ на изпълнителния директор по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми; 9.Осъществява сътрудничеството и организира съвместната работа със съответните звена от МРРБ и от други администрации по дейностите от общата администрация; 10.Ръководи, координира и контролира изпълнението на допълнително възложени задачи от изпълнителния директор и главния секретар на служителите в дирекцията.

• изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

• години професионален опит: 6

или

• минимален ранг: I младши

• категория:

• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):

Право

Администрация и управление

Икономика

Архитектура, строителство и геодезия

• размер на основната заплата, определена за длъжността:

574 лв.

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса

• начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

Решаване на тест

Интервю

• документи за кандидатстване:

За участие в конкурсите кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

1. Заявление по образец;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Място и срок за подаване на документи

• адрес: гр. София ул. Мусала № 1

• телефон: 02/8188309

• административно звено: Отдел: Човешки ресурси и деловодство;

• лице за контакт: Петър Иванов

• краен срок за подаване на документи: 25.06.2012г.

 

 

ІІ. Младши юрисконсулт

Отдел: Контрол; Дирекция: Административно-правно и финансово обслужване

Агенция по геодезия, картография и кадастър

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

1. Подпомага изпълнителния директор при осъществяването на контрола на СГКК при извършване на дейностите по кадастъра; 2. Участва в дейностите, свързани с осъществяването на контрол на СГКК при обслужване на физическите и юридическите лица с кадастрална информация и услуги; 3. Участва в осъществяването на контрол за законосъобразност, посредством съгласуване на изготвяните от отдел ”Контрол” проекти на документи; 4. Изразява становища по жалби относно дейността на служителите на агенцията; 5. Участва в комисии; 6. Осъществява процесуално представителство по дела, образувани по жалби, по които отделът е извършил административен контрол.

• изисквана минимална степен на завършено образование:

Магистър

• минимален ранг: V младши

• категория:

• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):

Право

• размер на основната заплата, определена за длъжността:

335 лв.

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса

• начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

Решаване на тест

Интервю

• документи за кандидатстване:

За участие в конкурсите кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

1. Заявление по образец;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Място и срок за подаване на документи

• адрес: гр. София ул. Мусала № 1

• телефон: 02/8188309

• административно звено: Отдел: Човешки ресурси и деловодство;

• лице за контакт: Петър Иванов

• краен срок за подаване на документи: 25.06.2012г.