Архив

Младши експерт Отдел "Правен", Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване"

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт  

Административно звено: отдел „Правен”, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Добринка Георгиева Бакърджиева

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра”-Отдел: Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра”

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, Главна дирекция „Регионална служба”

Списък на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността Старши експерт „Геодезически дейности” Отдел: Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Сливен, главна дирекция „Регионални служби”

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Сливен, Главна дирекция „Регионална служба”

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати по Обява за конкурс за длъжността Юрисконсулт Отдел: Правен; Дирекция: Административно-правно и финансово обслужване

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Юрисконсулт

Административно звено: отдел „Правен”, дирекция АПФО

Име, презиме и фамилия на кандидата