Архив

Обява за конкурс на основание ЗДСл и НПКДСл

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Шумен, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Юмер Мустафа Мустафа

Младши експерт Отдел "Контрол", Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване"

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт  

Административно звено: отдел „Контрол”, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Добринка Георгиева Бакърджиева

Младши експерт ,,Административно обслужване” Администраттивно звено: СГКК гр. София

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт  

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър София, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Надежда Радева Негревска

Отдел "Правен", Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване"

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Юрисконсулт  

Административно звено: отдел „Правен”, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Добринка Георгиева Бакърджиева