Архив

Младши експерт- Отдел: „Международно сътрудничество и проекти”

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт

Административно звено: отдел „Международно сътрудничество и проекти“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”, АГКК

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Диана Розалинова Хубенова

Обява за конкурс за Младши експерт - Административно обслужване-Служба по геодезия, картография и кадастър Пловдив

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт АО

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Пловдив, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Теодора Кузманова Атанасова-Чолакова

Обява за конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Съобщение за промяна на датата за провеждане на конкурс за длъжността „Главен секретар” на Агенцията по геодезия, картография и кадастър:

Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за длъжността „Главен секретар” на Агенцията по геодезия, картография и кадастър уведомява допуснатите до участие кандидати за промяна на датата за провеждане на конкурса, първоначално обявена за 11.05.2015г., като определя нова дата 12.05.2015 г.

Обява за конкурс на основание ЗДСл и НПКДСл Началник на отдел/Началник на СГКК-Добрич

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Добрич, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Милена Венелинова Терзиева