Архив

Обява за конкурси по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел «Геоинформационни системи», дирекция „Геодезия, картография и геоинформационни системи”, АГКК 

Обява за конкурс

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/Началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Добрич, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

Младши експерт - Създаване и поддържане на кадастъра-Служба по геодезия, картография и кадастър Шумен

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт СПК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Шумен, главна дирекция „Регионални служби”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Анелия Русева Димитрова

 

Старши експерт-Отдел: „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти”

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

Административно звено: отдел „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти”, АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Моника Павлова Андреева