Архив

Обява за конкурс - 22.06.2016г.

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати За длъжност: Юрисконсулт

Административно звено: отдел „Правен и нормативна уредба“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Агенция по геодезия, картография и кадастър 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Данаил Цанев Ангелов

Обява за конкурс на основание (ЗДСл) и (НПКДСл) -12.05.2016

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Главен секретар

Административно звено: Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл)

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

Административно звено: отдел „Създаване и поддържане на кадастрална и специализирани карти”, Дирекция „Кадастрална и специализирани карти”.

Обява за конкурс -14.03.2016

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати