Архив

Обява за конкурс - 27.10.2016 за няколко позиции

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт

Административно звено: отдел „Управление на собствеността и логистика”/УСЛ/, дирекция „Финансово-стопанско управление”/ФСУ/

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Велизар Тошков Тошев

Обява за конкурс - 14.09.2016г. за няколко позиции

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт «Създаване и поддържане на кадастъра»

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ София, главна диркеция „Регионални служби“, Агенция по геодезия, картография и кадастър 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за конкурс - 17.08.2016г.

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт, отдел „Планиране и специализирани дейности“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

1. Тоня Радостинова Раева

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на16.09.2016г. от 10.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

Председател на конкурсната комисия:    / п /

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт, отдел „Планиране и специализирани дейности“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

 

Няма недопуснати кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия:    / п /

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“, Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ София, главна дирекция „Регионални служби“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

1. Христина Енева Димитрова-Недялкова

2. Ралица Евгениева Янкова

3. Весела Николаева Илчева

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на16.09.2016г. от 10.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

Председател на конкурсната комисия:    / п /

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“, Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ София, главна дирекция „Регионални служби“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

 

Няма недопуснати кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия:    / п /

 

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Юрисконсулт, отдел „Правен и нормативна уредба“, дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

1. Ивелина Веселинова Колева

2. Ангел Тодоров Димитров

3. Николина Иванова Гарванска

4. Антония Мирославова Котларска

5. Христина Николаева Коемджиева

6. Бистра Георгиева Павлова

7. Петя Петьова Боянова

8. Мария Александрова Халачева

9. Дирухи Крикор Топакбашиян

10. Петя Стефанова Петкова

11. Илиян Илиев Илиев

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на16.09.2016г. от 10.00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1.

Председател на конкурсната комисия:    / п /

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурси на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжности с изисквания, както следва:

Обява за конкурс -11.07.2016 г.

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Служител по сигурността на информацията

Агенция по геодезия, картография и кадастър