Архив

Обявa за Младши експерт Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, отдел „Специализирани карти“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

Конкурс за Вътрешен одитор

Със заповед № РД-13-6/06.03.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК и на основание чл. 37 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната процедура е прекратена и е насрочен нов конкурс.

Обява за конкурс - 28.10.2016г. Началник на отдел/Началник на СГКК-Разград

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на отдел/началник на СГКК

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Разград, специализирана администрация при АГКК. 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Ганчо Димитров Петров