Премини към основното съдържание

ОСЗ за област СОФ. ОБЛАСТ

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № №РД-13-41(1)/03.01.2019 г., РД-13-41(2)/14.02.2019 г.,
РД-13-41(3)/18.07.2019 г., РД-13-41(4)/13.07.2020 г., РД-13-41(5)/31.07.2020 г., РД-13-41(6)/08.02.2021 г., РД-21-1/12.01.2022г. и РД-21-1(1)/07.02.2022г.

Общинска служба по земеделие
ОДЗ Софийска област

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Божурище - имат ПОС

инж. Полина Георгиева Василева

началник

 гр. Божурище 2227, ул. „Осми март“ № 2;
e-mail: Виж имейла...

Таня Минчева Шуманова

гл. експерт

ОСЗ Ботевград

Валентин Петков Василев

главен експерт

гр. Ботевград 2140, пл. "Освобождение" № 13;
e-mail: Виж имейла...

Живко Делчев Делчев

главен експерт

ОСЗ Годеч

Рени Красимирова Станимирова

младши експерт

гр. Годеч 2240, пл. "Свобода" № 1;
e-mail: Виж имейла...

Даниела Георгиева Георгиева

главен специалист

Офис Горна Малина - ОСЗ Елин Пелин

Тодорка Йорданова Цветкова

главен експерт

с. Горна Малина 2131, пл. "Родолюбие" № 1
(ул. 21 № 26);
e-mail: Виж имейла...

Даниела Василева Василева

главен експерт

Росица Димитрова Александрова

старши експерт

ОСЗ Драгоман

Паулина Кирилова Иванова

старши експерт

гр. Драгоман 2210, ул. „Захари Стоянов“, № 26, ет. 3;
e-mail: Виж имейла...

Стоилка Асенова Лозанова

младши експерт

Цветелина Иванова Ангелова

главен експерт

ОСЗ Елин Пелин

Магда Андреева Миланова

началник

гр. Елин Пелин 2100, бул. „София“, № 13, ет. 2;
e-mail: Виж имейла...

Десислава Руменова Трифонова

главен специалист

Петър Николов Петров

младши експерт

инж. Ефросина Любомирова Билева

старши експерт

ОСЗ Етрополе

Николай Иванов Йорданов

началник

гр. Етрополе 2180, бул. "Руски" № 88;
e-mail: Виж имейла...

инж. Деян Стефанов Василев

главен експерт

Даниела Георгиева Минева

старши експерт

ОСЗ Ихтиман

Ралица Владимирова Стаменова

старши експерт

гр. Ихтиман 2050, ул. "Отец Паисий" № 4;
e-mail: Виж имейла...

Христина Бобева Дойчева

младши експерт

ОСЗ Копривщица

Мария Димитрова Шушулова

началник

гр. Копривщица 2077, ул. „Любен Каравелов” № 16, ет. 2;
e-mail: Виж имейла...

Христина Лазарова Лазарова

старши експерт

ОСЗ Костенец

Зоя Павлова Николова

главен специалист

гр. Костенец 2030, ул."Иван Вазов" № 2;
e-mail: Виж имейла...

Весела Владимирова Иванова - Петрова

главен експерт

ОСЗ Костинброд -

има офис (ИРМ) на АГКК

Евгени Николов Додов

старши експерт

гр. Костинброд 2230, ул. "Славянска" № 23;
e-mail: Виж имейла...

ОСЗ Пирдоп

Мария Иванова Садинова - Димитрова

старши експерт

гр. Пирдоп 2070, ул. "Цар Освободител" № 39;
e-mail: Виж имейла...

Еленка Христова Иванова

главен специалист

ОСЗ Правец

Александър Тихомиров Симов

главен експерт

гр. Правец 2161, пл. "Тодор Живков" № 3;
e-mail: Виж имейла...

Елисавета Иванова Иванова

началник

ОСЗ Самоков

Снежанка Спасова Спасова

младши експерт

гр. Самоков 2000, ул. "Македония" № 34, ет. 2;
e-mail: Виж имейла...

Мая Димитрова Колева

главен експерт

ОСЗ Своге

Соня Божилова Стефанова

старши експерт

гр. Своге 2260, ул."Александър Стамболийски" № 3, ет. 3;
e-mail: Виж имейла...

Боряна Стефанова Борисова

младши експерт

ОСЗ Сливница

Светлана Михайлова Тинчева

началник

гр. Сливница 2200, пл. "Съединение" № 1;
e-mail: Виж имейла...

Славка Софрониева Асенова

младши експерт

 

главен специалист

 

З А П О В Е Д
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следният служител, а именно:

•    Надка Николова Иванова – главен специалист ОСЗ – Горна Малина.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № №РД-13-41/ 08.02.2018 г., РД-13-41(1)/ 03.01.2019 г., РД-13-41(2)/ 14.02.2019 г., РД-13-41(3)/ 18.07.2019 г., РД-13-41(4)/13.07.2020 г., РД-13-41(5)/31.07.2020 г., РД-13-41(6)/08.02.2021 г. и РД-21-1/12.01.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, на началника на СГКК – Софийска област, на началника на ОСЗ Горна Малина, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати на министъра на земеделието.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.  
          Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
                                                                 

 

З А П О В Е Д№ РД-21-1/12.01.2022г.
 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК следният служител, а именно:

•    Гергана Пламенова Михайлова – младши експерт ОСЗ – Драгоман.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № №РД-13-41/08.02.2018 г., РД-13-41(1)/03.01.2019 г., РД-13-41(2)/14.02.2019 г., РД-13-41(3)/18.07.2019 г., РД-13-41(4)/13.07.2020 г., РД-13-41(5)/31.07.2020 г. и РД-13-41(6)/08.02.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, на началника на ОСЗ Драгоман, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.  
          Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

З А П О В Е Д
№РД-13-41(6)/08.02.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:
ОСЗ Сливница
Славка Софрониева Асенова – гл. специалист;
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:
ОСЗ Сливница
Ивайло Любомиров Еленков – гл. специалист;
Направените по-горе допълнения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № №РД-13-41/08.02.2018 г., РД-13-41(1)/03.01.2019 г., РД-13-41(2)/14.02.2019 г., РД-13-41(3)/18.07.2019 г., РД-13-41(4)/13.07.2020 г. и РД-13-41(5)/31.07.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, на началника на ОСЗ Сливница, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

 

№…………………………………/…………………………..

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:

ОСЗ Елин Пелин

Десислава Руменова Трифонова - младши експерт;

Петър Николов Петров - главен експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Елин Пелин- Офис Горна Малина

Веселина Димитрова Георгиева – старши експерт;

Направените по-горе допълнения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди № № РД-13-41/08.02.2018 г., РД-13-41(1)/03.01.2019 г., РД-13-41(2)/14.02.2019 г., РД-13-41(3)/18.07.2019 г. и  РД-13-41(4)/13.07.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия и картография“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, началника на ОСЗ Елин Пелин, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г., допълнена със Заповеди № № РД-13-41(1)/03.01.2019 г., РД-13-41(2)/14.02.2019 г., РД-13-41(3)/18.07.2019 г., РД-13-41(4)/13.07.2020 г. и РД - 13-41 (5)/............2020 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д 

 

РД-13-41 (2).14.02.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:

ОСЗ Eлин Пелин

Даниела Василева Василева – старши експерт в офис Горна Малина /ОСЗ Елин Пелин/.

Веселина Димитрова Георгиева – старши експерт в ОСЗ Елин Пелин.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-41/08.02.2018г. и РД-13-41(1)/03.01.2019г.на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

 

РД-13-41 (1).03.01.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:

ОСЗ Сливница

Катя Николаева Димитрова – младши експерт в ОСЗ Сливница.

Десислава Пламенова Тодорова – главен специалист в ОСЗ Сливница.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-41/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-41/08.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Софийска област, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

  1. 1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

  1. 2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  2. 3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

  1. 1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.
  2. 2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.
  3. 3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                              

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg