Skip to main content

ОСЗ за област СОФ. ОБЛАСТ

Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г., допълнена със Заповеди № №РД-13-41(1)/03.01.2019 г., РД-13-41(2)/14.02.2019 г.,
РД-13-41(3)/18.07.2019 г., РД-13-41(4)/13.07.2020 г., РД-13-41(5)/31.07.2020 г. и РД-13-41(6)/08.02.2021 г.

Общинска служба по земеделие
ОДЗ Софийска област

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Божурище - имат ПОС

инж. Полина Георгиева Василева

началник

 гр. Божурище 2227, ул. „Осми март“ № 2;
e-mail: osz_bojurishte@odz-sofiaoblast.com

Таня Минчева Шуманова

гл. експерт

ОСЗ Ботевград

Валентин Петков Василев

главен експерт

гр. Ботевград 2140, пл. "Освобождение" № 13;
e-mail: osz_botevgrad@odz-sofiaoblast.com

Живко Делчев Делчев

главен експерт

ОСЗ Годеч

Рени Красимирова Станимирова

младши експерт

гр. Годеч 2240, пл. "Свобода" № 1;
e-mail: osz_godech@odz-sofiaoblast.com

Даниела Георгиева Георгиева

главен специалист

Офис Горна Малина - ОСЗ Елин Пелин

Надка Николова Иванова

главен специалист

с. Горна Малина 2131, пл. "Родолюбие" № 1
(ул. 21 № 26);
e-mail: osz_gornamalina@odz-sofiaoblast.com

Тодорка Йорданова Цветкова

главен експерт

Даниела Василева Василева

старши експерт

ОСЗ Драгоман

Росица Димитрова Александрова

старши експерт

гр. Драгоман 2210, ул. „Захари Стоянов“, № 26, ет. 3;
e-mail: osz_dragoman@odz-sofiaoblast.com

Гергана Пламенова Михайлова

младши експерт

Паулина Кирилова Иванова

младши експерт

Стоилка Асенова Лозанова

главен експерт

ОСЗ Елин Пелин

Цветелина Иванова Ангелова

началник

гр. Елин Пелин 2100, бул. „София“, № 13, ет. 2;
e-mail: osz_elinpelin@odz-sofiaoblast.com

Магда Андреева Миланова

главен специалист

Десислава Руменова Трифонова

младши експерт

Петър Николов Петров

старши експерт

ОСЗ Етрополе

инж. Ефросина Любомирова Билева

началник

гр. Етрополе 2180, бул. "Руски" № 88;
e-mail: osz_etropole@odz-sofiaoblast.com

Николай Иванов Йорданов

главен експерт

инж. Деян Стефанов Василев

старши експерт

ОСЗ Ихтиман

Даниела Георгиева Минева

старши експерт

гр. Ихтиман 2050, ул. "Отец Паисий" № 4;
e-mail: osz_ihtiman@odz-sofiaoblast.com

Ралица Владимирова Стаменова

младши експерт

ОСЗ Копривщица

Христина Бобева Дойчева

началник

гр. Копривщица 2077, ул. „Любен Каравелов” № 16, ет. 2;
e-mail: osz_koprivshtica@odz-sofiaoblast.com

Мария Димитрова Шушулова

старши експерт

ОСЗ Костенец

Христина Лазарова Лазарова

главен специалист

гр. Костенец 2030, ул."Иван Вазов" № 2;
e-mail: osz_kostenec@odz-sofiaoblast.com

Зоя Павлова Николова

главен експерт

ОСЗ Костинброд -

има офис (ИРМ) на АГКК

Весела Владимирова Иванова - Петрова

старши експерт

гр. Костинброд 2230, ул. "Славянска" № 23;
e-mail: osz_kostinbrod@odz-sofiaoblast.com

ОСЗ Пирдоп

Евгени Николов Додов

старши експерт

гр. Пирдоп 2070, ул. "Цар Освободител" № 39;
e-mail: osz_pirdop@odz-sofiaoblast.com

Мария Иванова Садинова - Димитрова

главен специалист

ОСЗ Правец

Еленка Христова Иванова

главен експерт

гр. Правец 2161, пл. "Тодор Живков" № 3;
e-mail: osz_pravec@odz-sofiaoblast.com

Александър Тихомиров Симов

началник

ОСЗ Самоков

Елисавета Иванова Иванова

младши експерт

гр. Самоков 2000, ул. "Македония" № 34, ет. 2;
e-mail: osz_samokov@odz-sofiaoblast.com

Снежанка Спасова Спасова

главен експерт

ОСЗ Своге

Мая Димитрова Колева

старши експерт

гр. Своге 2260, ул."Александър Стамболийски" № 3, ет. 3;
e-mail: osz_svoge@odz-sofiaoblast.com

Соня Божилова Стефанова

младши експерт

ОСЗ Сливница

Боряна Стефанова Борисова

началник

гр. Сливница 2200, пл. "Съединение" № 1;
e-mail: osz_slivnica@odz-sofiaoblast.com

Светлана Михайлова Тинчева

младши експерт

Славка Софрониева Асенова

главен специалист

З А П О В Е Д
№РД-13-41(6)/08.02.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и във връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:
ОСЗ Сливница
Славка Софрониева Асенова – гл. специалист;
Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:
ОСЗ Сливница
Ивайло Любомиров Еленков – гл. специалист;
Направените по-горе допълнения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № №РД-13-41/08.02.2018 г., РД-13-41(1)/03.01.2019 г., РД-13-41(2)/14.02.2019 г., РД-13-41(3)/18.07.2019 г., РД-13-41(4)/13.07.2020 г. и РД-13-41(5)/31.07.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ – АГКК, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ – АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, на началника на ОСЗ Сливница, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

 

№…………………………………/…………………………..

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители, а именно:

ОСЗ Елин Пелин

Десислава Руменова Трифонова - младши експерт;

Петър Николов Петров - главен експерт;

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители, а именно:

ОСЗ Елин Пелин- Офис Горна Малина

Веселина Димитрова Георгиева – старши експерт;

Направените по-горе допълнения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповеди № № РД-13-41/08.02.2018 г., РД-13-41(1)/03.01.2019 г., РД-13-41(2)/14.02.2019 г., РД-13-41(3)/18.07.2019 г. и  РД-13-41(4)/13.07.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия и картография“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, началника на ОСЗ Елин Пелин, за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018 г., допълнена със Заповеди № № РД-13-41(1)/03.01.2019 г., РД-13-41(2)/14.02.2019 г., РД-13-41(3)/18.07.2019 г., РД-13-41(4)/13.07.2020 г. и РД - 13-41 (5)/............2020 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 

 

З А П О В Е Д 

 

РД-13-41 (2).14.02.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:

ОСЗ Eлин Пелин

Даниела Василева Василева – старши експерт в офис Горна Малина /ОСЗ Елин Пелин/.

Веселина Димитрова Георгиева – старши експерт в ОСЗ Елин Пелин.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13-41/08.02.2018г. и РД-13-41(1)/03.01.2019г.на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д 

 

 

РД-13-41 (1).03.01.2019 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, приет с ПМС № 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-41/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК със следните служители, а именно:

ОСЗ Сливница

Катя Николаева Димитрова – младши експерт в ОСЗ Сливница.

Десислава Пламенова Тодорова – главен специалист в ОСЗ Сливница.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-41/08.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-41/08.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Софийска област, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

  1. 1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

  1. 2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  2. 3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

  1. 1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.
  2. 2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.
  3. 3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                              

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg