Премини към основното съдържание

ОСЗ за област РУСЕ

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № РД-13-67/23.02.2018 г.

     Допълнена и изменена със  Заповеди № РД-13-67 (1)/28.06.2018 г., № РД-13-67 (2)/27.9.2021г. и № РД-21-3/16.02.2022г.

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Борово

Петю Великов Боянов

Началник ОСЗ

гр. Борово, п.к. 7174, ул. "Климент Охридски" № 1 ет.1

Актен Неждиева Абдулова

Главен експерт

гр. Борово, п.к. 7174,ул. "Климент Охридски" № 1 ет.1

офис Две могили

Бейтула Ибрям Бейтула

Главен експерт

гр.Две Могили, п.к.7150,бул. “България” № 93

Галина Петрова Пенчева

Младши експерт

гр.Две Могили, п.к.7150,бул. “България” № 93

ОСЗ Бяла

Петко Иванов Петков

Гл.  експерт

гр. Бяла, п.к. 7100,пл. “Екзарх Йосиф” № 8

Веселина Юлианова Иванова

Мл. експерт

гр. Бяла, п.к. 7100,пл. “Екзарх Йосиф” № 8

Община Ценово

Росен Николов Ерусалимов

Главен експерт

с. Ценово, п.к. 7139,ул. "Цар Освободител" 66

Димитринка Кирилова Андреева

Главен специалист

с. Ценово, п.к. 7139,ул. "Цар Освободител" 66

ОСЗ Ветово

Светла Иванова Захариева

Мл.експерт

гр. Ветово, п.к. 7080,ул. “3-ти март” № 3

Нели Кънева Стойкова

Гл.специалист

гр. Ветово, п.к. 7080,ул. “3-ти март” № 3

ОСЗ Иваново

Михаил Иванов Кунчев

старши експерт

с.  Иваново, п.к. 7088,ул."Митко Палаузов”№1а

Александра Иванова Барбукова

младши експерт

с.  Иваново, п.к. 7088,ул."Митко Палаузов”№1а

ОСЗ Сливо поле

Ивайло Андреев Каменов

Началник ОСЗ

гр. Сливо поле, п.к. 7060,ул. "Бузлуджа" № 1а

 

Румен Андреев Лападжов

Главен специалист

гр. Сливо поле, п.к. 7060,ул. "Бузлуджа" № 1а

Севинч Андреева Войнова

младши експерт

гр. Сливо поле, п.к. 7060,ул. "Бузлуджа" № 1а

 

З А П О В Е Д № РД-21-3/16.02.2022г.

 
На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и с цел подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение от Заповед №РД-13-67/23.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:
● Ивайло Андреев Каменов – началник ОСЗ – Сливо поле.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-67/23.02.2018г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-67/23.02.2018г. изменена и допълнена със Заповед №РД-13-67(1)/28.06.2018 г. и №РД-13-67(2)/27.09.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, на началника на СГКК – Русе за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Русе и Областна дирекция „Земеделие“ – Русе.
    Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:  
                        ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА 
 

З А П О В Е Д

№ РД-13-67-2 / 27.09. 2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и във връзка с подобряване на административното обслужване,

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение от Заповед №РД-13-67/23.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, със следния служител:

● Галина Петрова Пенчева – младши експерт ОСЗ – Борово, офис Две могили.

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-67/23.02.2018г. на изпълнителния директор на АГКК следния служител:

            ● Светла Владимирова Георгиева – главен специалист ОСЗ – Борово, офис Две могили.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-67/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-67/23.02.2018г. изменена и допълнена със Заповед №РД-13-67(1)/28.06.2018г на изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на оправомощения служител, на директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, на началника на ОСЗ – Борово, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на видно място в сградите на: СГКК – Русе и Областна дирекция „Земеделие“ – Русе.

           Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д  

№  РД-13-67 (1)/28.06.2018 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обн. ДВ, бр. 39 от 2018 г. и във връзка с подобряване на административното обслужване,, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Допълвам Приложение от Заповед № РД-13-67/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, със следните служители:

ОСЗ Борово, офис Две могили

Светла Владимирова Георгиева – главен специалист.

ОСЗ Сливо поле

Севинч Андреева Войнова – младши експерт

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-67/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК следните служители:

ОСЗ Борово, офис Две могили

Ангел Тодоров Ангелов – главен специалист.

ОСЗ Сливо поле

Веселина Друмева Иванова – старши експерт

Всички останали точки от Заповед № РД-13-67/23.02.2018г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-67/23.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители, директора на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе и Областна дирекция „Земеделие“ – Русе.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-67/23.02.2018г., допълнена със Заповед № РД – 13-67 (1)/........06.2018 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

 

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-67 /23.02.2018 г

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Русе, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Русе, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

  1. 1.   Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1   скица на поземлен имот;

1.2   скица на сграда;

1.3   схема на самостоятелен обект;

1.4   удостоверение за наличие или липса на данни.

  1. 2.   Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.
  2. 3.   Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

  1. 1.   Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.
  2. 2.   Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.
  3. 3.    Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе и Областна дирекция „Земеделие“ – Русе.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

 

                                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                                ИНЖ. РУМЕН ЯНКОВ

                        /съгл. заповед РД-13-59/16.02.2018 г. на изп. директор на АГКК /

slogan bg