Премини към основното съдържание

ОСЗ за област БУРГАС

Сканиран документ
rd-13-39-burgas.pdf (442.03 KB)
rd-13-39_1.pdf (709.85 KB)
rd-13-39_2.pdf (636.36 KB)
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

Приложение към Заповед № 13-39/08.02.2018 г., № РД-13-39(1)/27.02.2018 г., № РД-13-32(2)/17.03.2021 г. и № РД-21-3/16.07.2021 г.

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Айтос

Гюлтен Бекир Тахир-Сеидова

Светлана Дечева Момчилова

Февзи Сали Шабан

старши експерт

гр. Айтос, ул. Богориди №2

старши експерт

старши експерт

ОСЗ Камено

Боряна Тодорова Попова

Георги Димитров Радославов

Нина Павлова Стоева

гл. специалист

гр. Камено  ул."Освобождение"№84

гл. експерт

старши  експерт

ОСЗ Карнобат

Милка Христова Дичева

Виолета Недкова Стоянова

старши експерт

гр. Карнобат  ул. "Съби Димитров" №21

главен експерт

ОСЗ Руен

Анелия Димитрова Стоилова 

Фатме Хасан Рамадан

старши експерт

с. Руен, ул. Изгрев №23,обл.Бургас

старши експерт

ОСЗ Средец

Георги Владимиров Джермов

Илиана Александрова Найденова

гл. специалист

гр. Средец  пл."България" №8,ет1,ст. 103

мл. експерт

ОСЗ Сунгурларе

Станислава Момчилова Георгиева

Маргарита Димитрова Йорданова

Йорданка Жекова Дюлгерова

Старши експерт

гр. Сунгурларе, ул.Кооперативна 6

Главен експерт

главен експерт

ОСЗ Бургас - офис Малко Търново

Станка Стефанова Кирилова

старши експерт

гр. Малко Търново ул. Илия Бояджиев №1

ОСЗ Несебър

инж. Йордан Манолов Сачанов

Петя Димитрова Николова

началник ОСЗ

гр. Несебър, ул. " Еделвайс" № 6

старши експерт

ОСЗ Поморие

Иванка Дионисова Павлова

Манник Рупен Кеханова

началник ОСЗ

гр. Поморие.ул."Солна"№58

гл.специалист

ОСЗ Приморско - Царево - офис Приморско

Стоян Георгиев Димитров

 

Славия Калоянова Славчева -Ангелова

н-к ОСЗ Приморско-Царево

гр. Приморско, ул. "Трети март"56

главен експерт

ОСЗ Созопол

Елеонора Тодорова Кюмурджиева

 

Петя Кръстева Куцарова

началник ОСЗ - Созопол

гр.Созопол, ул. Аполония 31

ст.експерт

ОСЗ Приморско - Царево, офис Царево

Стоян Георгиев Димитров

 

Ирина Митрева Терзиева

Н-к ОСЗ Приморско-Царево

гр.Царево, ул. "Крайморска"14

старши експерт

 

 

 

З А П О В Е Д

№…РД-21-3/16.07.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)(обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.) и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. и № РД-13-39(1)/27.02.2018 г., №РД-13-39(2)/17.03.2021 г., на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), със следните служители:
    ОСЗ – Айтос:
•    Февзи Сали Шабан – старши експерт
    ОСЗ – Камено: 
•    Нина Павлова Стоева – старши експерт
    ОСЗ –  Руен:
•    Анелия Димитрова Стоилова – старши експерт
•    Фатме Хасан Рамадан – старши експерт
 Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г., № РД-13-39(1)/27.02.2018 г. и №РД-13-39(2)/17.03.2021 г на изпълнителния директор на АГКК следните служители:
    ОСЗ – Айтос:
•    Петя Николова Костова – старши експерт
    ОСЗ –  Руен:
•    Фериде Ахмед Мехмед – главен специалист
•    Есма Хамди Али – главен експерт

    ОСЗ –  Несебър:
•    Ярослав Димитров Куцаров – старши експерт
      Направените по-горе изменения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.
Всички останали точки от Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. и № РД-13-39(1)/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на горецитираните служители, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, началника на ОСЗ – Айтос, Руен, Несебър, Камено за сведение и изпълнение. 
Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас и Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас.
        Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г., № РД-13-39(1)/27.02.2018 г., допълнена със Заповед № РД – 13-39(2)/17.03.2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

З А П О В Е Д

№РД-13-39(2)/17.03.2021 г.

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК)(обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.) и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. и № РД-13-39(1)/27.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), със следните служители:
    ОСЗ – Айтос:
•    Светлана Дечева Момчилова – старши експерт
    ОСЗ – Несебър: 
•    Петя Димитрова Николова – старши експерт
    ОСЗ –  Сунгурларе:
•    Станислава Момчилова Георгиева – старши експерт
•    Йорданка Жекова Дюлгерова – старши експерт
 Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. и № РД-13-39(1)/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК следния служител:
    ОСЗ – Сунгурларе:
•    Донка Пенева Златева – главен специалист
      Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна част от настоящата заповед.

Всички останали точки от Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. остават непроменени.
Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. и № РД-13-39(1)/27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители от общинските служби по земеделие – Айтос, Несебър и Сунгурларе, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас и Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас.
        Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г., № РД-13-39(1)/27.02.2018 г., допълнена със Заповед № РД – 13-39(2)/17.03.2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                  
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

З А П О В Е Д 

 РД-13-39(1)/27.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Допълвам Приложението към Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), със следните служители:

ОСЗ – Малко Търново

      Станка Стефанова Кирилова, старши експерт,  гр.Малко Търново ул. Илия Бояджиев №1

ОСЗ - Несебър

инж. Йордан Манолов Сачанов, началник ОСЗ, гр.Несебър,

ул. " Еделвайс" № 6

Ярослав Димитров Куцаров, старши експерт, гр.Несебър,

ул. " Еделвайс" № 6

ОСЗ Поморие

Иванка Дионисова Павлова, началник ОСЗ, гр.Поморие, ул."Солна"№58

Манник Рупен Кеханова, гл.специалист, гр.Поморие, ул."Солна"№58

ОСЗ Приморско-Царево /офис Царево/

      Стоян Георгиев Димитров, н-к ОСЗ Приморско-Царево, гр.Царево, ул. "Крайморска"14

Ирина Митрева Терзиева, старши експерт, гр.Царево, ул. "Крайморска"14

ОСЗ Приморско-Царево /офис Приморско/

      Стоян Георгиев Димитров, н-к ОСЗ Приморско-Царево, гр.Приморско, ул. "Трети март"56

      Славия Калоянова Славчева –Ангелова, главен експерт, гр.Приморско, ул. "Трети март"56

ОСЗ Созопол

      Елеонора Тодорова Кюмурджиева, началник ОСЗ – Созопол, гр.Созопол, ул. Аполония № 31

Петя Кръстева Куцарова, ст.експерт, гр.Созопол, ул. Аполония № 31

Всички останали точки от Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители от общинските служби по земеделие – Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско-Царево /офис Царево/, Созопол, Приморско-Царево /офис Приморско/, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас и Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г., допълнена със Заповед № РД - .................../..................2018 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-39/08.022018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Бургас, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас и Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                              

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg