Skip to main content

ОСЗ за област БУРГАС

Сканиран документ
Списък на оправомощените служители на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР

 

Приложение към Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г.

 допълнена със Заповед № № РД-13-39(1)/27.02.2018 г.

Общинска служба по земеделие

Три имена на служител

Длъжност

Служебен адрес

ОСЗ Айтос

Петя Николаева Костова

старши експерт

гр.Айтос,ул. „Богориди“ №2

Гюлтен Бекир Тахир-Сеидова

старши експерт

гр.Айтос,ул. „Богориди“ №2

ОСЗ Камено

Боряна Тодорова Попова

гл. специалист

гр.Камено ул."Освобождение"№84

Георги Димитров Радославов

гл. експерт

гр.Камено ул."Освобождение"№84

ОСЗ Карнобат

Милка Христова Дичева

старши експерт

гр.Карнобат ул. "Съби Димитров" №21

Виолета Недкова Стоянова

главен експерт - резервен

гр.Карнобат ул. "Съби Димитров" №21

ОСЗ Руен

Фериде Ахмед Мехмед

гл.специалист

с.Руен,ул. „Изгрев” №23,обл.Бургас

Есма Хамди Али

гл.експерт

с.Руен,ул. „Изгрев“ №23,обл.Бургас

ОСЗ Средец

Георги Владимиров Джермов

гл. специалист

гр.Средец пл."България" №8,ет1,стая 103

Илиана Александрова Найденова

мл. експерт

гр.Средец пл."България" №8,ет1,стая 103

ОСЗ Сунгурларе

Донка Пенева Златева

главен специалист

гр.Сунгурларе, ул. „Кооперативна“ 6

Маргарита Димитрова Йорданова

главен експерт - резервен

гр.Сунгурларе, ул. „Кооперативна“ 6

ОСЗ Бургас - офис Малко Търново

Станка Стефанова Кирилова

старши експерт

гр.Малко Търново ул. „Илия Бояджиев“ №1

ОСЗ Несебър

инж. Йордан Манолов Сачанов

началник ОСЗ

гр.Несебър, ул. " Еделвайс" № 6

Ярослав Димитров Куцаров

старши експерт

гр.Несебър, ул. " Еделвайс" № 6

ОСЗ Поморие

Иванка Дионисова Павлова

началник ОСЗ

гр.Поморие.ул."Солна"№58

Манник Рупен Кеханова

гл.специалист

гр.Поморие.ул."Солна"№58

ОСЗ Приморско - Царево - офис Приморско

Стоян Георгиев Димитров

Н-к ОСЗ Приморско-Царево

гр.Приморско, ул. "Трети март"56

Славия Калоянова Славчева -Ангелова

главен експерт

гр.Приморско, ул. "Трети март"56

ОСЗ Созопол

Елеонора Тодорова Кюмурджиева

началник ОСЗ - Созопол

гр.Созопол, ул. „Аполония“ 31

Петя Кръстева Куцарова

ст.експерт

гр.Созопол, ул. „Аполония“ 31

ОСЗ Приморско - Царево, офис Царево

Стоян Георгиев Димитров

Н-к ОСЗ Приморско-Царево

гр.Царево, ул. "Крайморска"14

Ирина Митрева Терзиева

старши експерт

гр.Царево, ул. "Крайморска"14

 

 

                                                                            

З А П О В Е Д 

 РД-13-39(1)/27.02.2018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.) и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г.) (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.,) и във връзка с подобряване на административното обслужване, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Допълвам Приложението към Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), със следните служители:

ОСЗ – Малко Търново

      Станка Стефанова Кирилова, старши експерт,  гр.Малко Търново ул. Илия Бояджиев №1

ОСЗ - Несебър

инж. Йордан Манолов Сачанов, началник ОСЗ, гр.Несебър,

ул. " Еделвайс" № 6

Ярослав Димитров Куцаров, старши експерт, гр.Несебър,

ул. " Еделвайс" № 6

ОСЗ Поморие

Иванка Дионисова Павлова, началник ОСЗ, гр.Поморие, ул."Солна"№58

Манник Рупен Кеханова, гл.специалист, гр.Поморие, ул."Солна"№58

ОСЗ Приморско-Царево /офис Царево/

      Стоян Георгиев Димитров, н-к ОСЗ Приморско-Царево, гр.Царево, ул. "Крайморска"14

Ирина Митрева Терзиева, старши експерт, гр.Царево, ул. "Крайморска"14

ОСЗ Приморско-Царево /офис Приморско/

      Стоян Георгиев Димитров, н-к ОСЗ Приморско-Царево, гр.Приморско, ул. "Трети март"56

      Славия Калоянова Славчева –Ангелова, главен експерт, гр.Приморско, ул. "Трети март"56

ОСЗ Созопол

      Елеонора Тодорова Кюмурджиева, началник ОСЗ – Созопол, гр.Созопол, ул. Аполония № 31

Петя Кръстева Куцарова, ст.експерт, гр.Созопол, ул. Аполония № 31

Всички останали точки от Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. остават непроменени.

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители от общинските служби по земеделие – Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско-Царево /офис Царево/, Созопол, Приморско-Царево /офис Приморско/, директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас и Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Приложение към Заповед № РД-13-39/08.02.2018 г., допълнена със Заповед № РД - .................../..................2018 г.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                  

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-13-39/08.022018 г.

 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., 103 от 2017 г.), във вр. с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ., бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ., бр. 88 от 2017 г.), вр. чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с ПМС № 242 от 17.09.2016 г. (Обн. ДВ., бр. 76 от 2016 г.), с цел подпомагане на Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, при административното обслужване с кадастрална информация

Н А Р Е Ж Д А М:

       І.  Оправомощавам, посочените в Приложение към настоящата заповед служители от Общинските служби по земеделие, да приемат и обработват заявления, и предоставят официални документи за неурбанизираната територия на административна област Бургас, за която има одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), като извършват следните дейности:

1.    Приемат и обработват заявления за издаване на:

1.1     скица на поземлен имот;

1.2     скица на сграда;

1.3     схема на самостоятелен обект;

1.4     удостоверение за наличие или липса на данни.

2.    Приемат и обработват заявления за изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

3.    Предоставят на заявителите официални документи за услугите по т. I, т. 1.

            ІІ. Оправомощените служители по Приложението, следва да приемат и регистрират заявления за извършване на административните услуги по т. I, т. 1 и 2, само след установяване наличието на правен интерес на заявителя, за извършване на услугата.

ІІІ. За изпълнение на услугите по т. I, т. 1 се заплаща съответната такса, определена при условията на чл. 49 „з“ от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ., бр. 94 от 1998 г., посл. изм. ДВ., бр. 99 от 2016 г.).

IV. Оправомощените служители разпечатват документите по т. I, т. 1, полагат подпис и печат, и връчват хартиения документ срещу подпис на заявителя или упълномощено от него лице.

V. За изпълнение на задълженията им, на служителите по Приложението:

1.    Да се осигури достъп с необходимите права до административната информационна система на кадастъра.

2.    Да се предоставят печати за издаване на скици, схеми и удостоверения.

3.     Да се предостави (при наличие на възможност) ПОС терминално устройство за приемане на плащания на такси, за извършваните услуги от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

           Заповедта произвежда действие за територии, за които има влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

Копие от заповедта да се връчи на посочените оправомощени служители по Приложението, на директора на дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ - АГКК, на директора на дирекция „Информационни системи“ - АГКК, на директора на дирекция „Административно-правно обслужване“ - АГКК, на директора на дирекция „Финансово-стопанско управление“ - АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, на началниците на ОСЗ, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министъра на земеделието, храните и горите, за сведение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да бъде поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас и Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас.

            Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение: Съгласно текста.

                                              

                                               ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                                              ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

slogan bg