Премини към основното съдържание

Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена

29 January 2013
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, Рег. № 9011583/29.01.2013 год.  в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и сключване на договор с предмет:  

            “Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена” 

Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 14:00 ч. на 06.02.2013 г.

Дата Файл за сваляне Описание Размер
29.01.2013 publpokanahigiena.rar Изтегляне(rar) 1.26 MB

slogan bg