Премини към основното съдържание

Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена

2 October 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала“ № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а“ - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9046429/02.10.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 „Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена“. 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в срок до 15:00 ч. на 14.10.2015 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 15.10.2015г. от 10.00ч. в гр. София,
ул. „Мусала“ № 1. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
21.10.2015 profikliyneood.pdf Договор ДД-110/19.10.2015 9.46 MB
20.10.2015 protokolhigiena.pdf Протокол от разглеждане и оценка на офертите 335.37 KB
02.10.2015 dogovorproekt.pdf ДОГОВОР -проект 363.02 KB
02.10.2015 prilojeniq.docx Приложения 33.45 KB
02.10.2015 tehnicheskozadaniespisak.pdf Техническо задание 270.16 KB
02.10.2015 publpokanaagkk.pdf Публична покана АГКК 576.25 KB
02.10.2015 publpokanaaop.pdf Публична покана АОП 301.24 KB

slogan bg