Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала“ № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а“ - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9046429/02.10.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 „Услуги по текущо, основно и извънредно почистване на сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и териториалните й звена“. 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в срок до 15:00 ч. на 14.10.2015 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 15.10.2015г. от 10.00ч. в гр. София,
ул. „Мусала“ № 1. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Номер: 10494
Датаsort icon Файл за изтегляне Описание Размер
02.10.2015 publpokanaaop.pdf Публична покана АОП 301.24 KB
02.10.2015 publpokanaagkk.pdf Публична покана АГКК 576.25 KB
02.10.2015 tehnicheskozadaniespisak.pdf Техническо задание 270.16 KB
02.10.2015 prilojeniq.docx Приложения 33.45 KB
02.10.2015 dogovorproekt.pdf ДОГОВОР -проект 363.02 KB
20.10.2015 protokolhigiena.pdf Протокол от разглеждане и оценка на офертите 335.37 KB
21.10.2015 profikliyneood.pdf Договор ДД-110/19.10.2015 9.46 MB