Премини към основното съдържание

Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на климатична техника

27 January 2014
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9025129/27.01.2014 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:„Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на климатична техника в териториалните звена и структурните подразделения на Агенция по геодезия, картография и кадастър”, разделена на две обособени позиции:

I-ва обособена позиция: „Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на чилъри, конвектори, климатични камери и сървърни климатици, монтирани в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1 и сградите на 28 – те Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК).”

II-ра обособена позиция: „Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на климатизатори, монтирани в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1 и сградите на 28 – те Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК) ”
Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 16:00 ч. на 04.02.2014 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
27.01.2014 publpokanatechzadprilojeniq.rar Изтегляне Документация, приложения(rar) 1.92 MB

slogan bg