Премини към основното съдържание

Техническа помощ и поддръжка на хардуера в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър

22 July 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9044142/22.07.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Техническа помощ и поддръжка на хардуера в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър“. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 31.07.2015 г.

 

Отварянето на офертите ще се състои на 03.08.2015 г. (понеделник) от 10 ч. в
гр.София 1618, ул. „Мусала”№ 1, в сградата на АГКК. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
23.09.2015 dogovorkm-100-2015.pdf Договор №KM - 100/17.09.2015 8.68 MB
25.08.2015 protokolpoddrajka.pdf Протокол-класиране 244.13 KB
22.07.2015 obiavleniepoddrajka.pdf Обявление 150.75 KB
22.07.2015 prilojenie1poddrajka.pdf Приложение 1 220.26 KB
22.07.2015 prolojeniapoddrajka.doc Приложения 335 KB
22.07.2015 publpokanapoddrajka.pdf Публична покана 1.31 MB

slogan bg