Ред за изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти (ПНИ) и нанасянето на новообразуваните имоти в одобрените КККР