Разработване на нови функционалности на ИИСКИР за поддържане и предоставяне на допълнителни специализирани данни, съдържащи се в Картата на възстановената собственост

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9045689/07.09.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Разработване на нови функционалности на ИИСКИР за поддържане и предоставяне на допълнителни специализирани данни, съдържащи се в Картата на възстановената собственост“. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 12:00 ч. на 17.09.2015 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 17.09.2015 г. (четвъртък), в 14.00 ч., гр. София, ул. „Мусала“ № 1, при удловията на чл.68, ал.3 ЗОП.

Номер: 10378
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
07.09.2015 publichnapokanafunkcionalnosti.pdf Публична покана АОП 2.02 MB
07.09.2015 tehnicheskozadaniefunkcionalnosti.pdf Техническо задание 154.18 KB
07.09.2015 prilozheniyafunkcionalnosti.doc Приложения 152 KB
25.09.2015 protokolfunkcionalnosti.pdf Протокол от оценка на офертите 413.7 KB
30.09.2015 km-103-2015mapeksad.pdf ДОГОВОР КМ-103/2015 754.08 KB