Премини към основното съдържание

Разработване на нови функционалности на ИИСКИР за поддържане и предоставяне на допълнителни специализирани данни, съдържащи се в Картата на възстановената собственост

7 September 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9045689/07.09.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Разработване на нови функционалности на ИИСКИР за поддържане и предоставяне на допълнителни специализирани данни, съдържащи се в Картата на възстановената собственост“. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 12:00 ч. на 17.09.2015 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 17.09.2015 г. (четвъртък), в 14.00 ч., гр. София, ул. „Мусала“ № 1, при удловията на чл.68, ал.3 ЗОП.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
30.09.2015 km-103-2015mapeksad.pdf ДОГОВОР КМ-103/2015 754.08 KB
25.09.2015 protokolfunkcionalnosti.pdf Протокол от оценка на офертите 413.7 KB
07.09.2015 prilozheniyafunkcionalnosti.doc Приложения 152 KB
07.09.2015 tehnicheskozadaniefunkcionalnosti.pdf Техническо задание 154.18 KB
07.09.2015 publichnapokanafunkcionalnosti.pdf Публична покана АОП 2.02 MB

slogan bg