Премини към основното съдържание

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция по геодезия, картография и кадастър чрез обучения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения”

    Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция по геодезия, картография и кадастър чрез обучения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения”, осъществяван по договор рег. № ЦА12-22-9 от 27.05.2013 г., сключен с УО на ОПАК, с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия – BG051PO002/12/2.2-08, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

    slogan bg