Премини към основното съдържание

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие

26 May 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9042165 от 26.05.2015 год. в регистъра на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и сключване на договор с предмет:

 

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”, с параметри, съгласно техническото задание, в рамките на прогнозната стойност.  

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, деловодство, в срок до 15:00 ч. на 05.06.2015 г.

Пълната документация за участие е достъпна на интернет адрес http://www.cadastre.bg/public-contracts/ - „Профил на купувача”, раздел „Публични покани“.

Отварянето на офертите ще се състои на 05.06.2015 г. от 15.30 ч. в гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в заседателната зала, находяща се на ет. 3 на АГКК. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
30.06.2015 dogovormobilnitelefoni.pdf Договор №КМ-62/30.06.2015 761.3 KB
12.06.2015 protokolocenkioferti.pdf Протокол оценки, оферти 778.17 KB
04.06.2015 99-175.pdf Отговор на запитване Рег. №99-175/03.06.2015 90.42 KB
27.05.2015 prilojeniq.rar Приложения 510.9 KB
27.05.2015 tehspecpublpokanakltelagkk.pdf Техническа спесификация 191.46 KB
26.05.2015 usloviqpublpokanakltelagkk.pdf Условия 805.7 KB
26.05.2015 publpokanakltelagkk26052015.pdf Публична покана 291.78 KB

slogan bg