Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” при следните обособени позиции: „Застраховка на имущество” „Гражданска отговорност” (включваща в себе си и Злополука на лицата в МПС), Застраховка "Пълно автокаско" и гр

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате при условията на
чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана,
|рег. № 9048161/26.11.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет: 

„Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” при следните обособени позиции: „Застраховка на имущество” „Гражданска отговорност” (включваща в себе си и Злополука на лицата в МПС), Застраховка "Пълно автокаско" и групова рискова застраховка „Живот” за служителите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”. 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, ет. 1-ви – деловодство, в срок до 14:00 ч. на 07.12.2015 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 07.12.2015 г. (понеделник), в 15:00 ч., на адрес: гр. София, ул. „Мусала“ № 1, при условията на чл. 68, ал. 3 ЗОП.

Номер: 10924
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
26.11.2015 publpokanaaop-z-ka.pdf Публична покана АОП 307.95 KB
26.11.2015 publpokanaagkk-z-ka.pdf Публична покана АГКК 1.26 MB
26.11.2015 prilogeniya-z-ka.rar Приложения 218 KB
01.12.2015 99-373.pdf Разяснение 99-373/01.12.2015 156.5 KB
10.12.2015 protokolzastrahovki.pdf Протокол от отваряне на офертите 08.12.2015 655.26 KB
16.12.2015 ozkdogovorpoz1.pdf Договор - първа позиция 482.26 KB
16.12.2015 dogpoz2.pdf Договор - втора позиция 511.36 KB
16.12.2015 dogpoz3.pdf Договор - трета позиция 544.67 KB
16.12.2015 dogpoz4.pdf Договор - четвърта позиция 543.88 KB