Осигуряване на транспорт, хотелско настаняване и кетъринг за групи участници и лекторски екип в изнесено обучение

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София,
ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9044480/03.08.2015 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Осигуряване на транспорт, хотелско настаняване и кетъринг за групи участници и лекторски екип в изнесено обучение“, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в  рамките на прогнозната стойност. 

 

Публичната покана се публикува в изпълнение на проект „Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги чрез специализирано обучение”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор № 14-22-29 от 28.10.2014 г.

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 14:00 ч. на 13.08.2015 г.

 

Отварянето на офертите ще се състои на 13.08.2015 г. от 15:00 ч. в
гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Номер: 10172
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
03.08.2015 publpokanatransport.pdf 1.88 MB
03.08.2015 proektdogovor.doc 151 KB
03.08.2015 obrazcitransport.doc 291.5 KB
10.08.2015 10082015135536.pdf Разяснения 105.83 KB
20.08.2015 protokolklasiraneuchastnici13277.pdf Протокол от класиране-18.08.2015 1.09 MB
02.03.2016 dogovore-turs.pdf Договор Е-Турс ООД 994.25 KB