Премини към основното съдържание

ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СВЪРЗАНОСТ НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

17 April 2014
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9028446/27.01.2014 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 25.04.2014 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
17.04.2014 prilojeniq.rar 73.71 KB
17.04.2014 publpokanasvurzanost.pdf 642.64 KB

slogan bg