Премини към основното съдържание

Осигуряване на информация и публичност по проект „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване

12 December 2012
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана и сключване на договор с предмет:  “Осигуряване на информация и публичност по проект „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване” (дейност № 6 „Дейности за информация и публичност”, съгласно сключен Договор рег. № 12-32-13/23.11.2012 година). Проектът се осъществява по Договор рег. № 12-32-13/23.11.2012 година, с подкрепата на  Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 12:00 ч. на 18.12.2012 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
12.12.2012 prilojeniqinformaciapublichnost.doc Приложения-образци 563.5 KB
12.12.2012 publichnapokana.pdf Публична покана 2.53 MB

slogan bg