!!! Нова публична покана „Доставка на настолни компютри за нуждите на АГКК” с включени технически изисквания за операционни системи

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9023722/10.12.2013г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

„Доставка на настолни компютри за нуждите на АГКК” 

Настолни компютри - максимално възможния брой настолни компютърни конфигурации, с параметри, съгласно техническото задание, в рамките на прогнозната стойност. Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 11:00 ч. на 18.12.2013г.

Номер: 7394
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
11.12.2013 nastolnicomp.rar Документация, приложения 491.16 KB