Премини към основното съдържание

Извършване на текущ ремонт на третия етаж от административна сграда, предоставена за управление на Агенция по геодезия, картография и кадастър в гр.Добрич

30 June 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9043308/30.06.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Извършване на текущ ремонт на третия етаж от административна сграда, предоставена за управление на Агенция по геодезия, картография и кадастър в гр.Добрич, бул. "Добруджа"№ 28“, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в рамките на прогнозната стойност. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр.Добрич, бул. "Добруджа"№ 28, етаж. 5, в срок до 15:00 ч. на 10.07.2015 г.

 

Отварянето на офертите ще се състои на 14.07.2015 г. от 10.30 ч. в гр.Добрич, бул. "Добруджа"№ 28. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
13.08.2015 dd-76-2015radoeveood.pdf Договор ДД-76/2015 10.05 MB
15.07.2015 protokolkomisiqsmrdobrich2015.pdf Протокол за оценка на оферти- 15.07.2015 425.53 KB
30.06.2015 prilojeniesmrdobrich.docx Приложения 47.75 KB
30.06.2015 tehzadikssmrdobrich.pdf Техническо задание 90.86 KB
30.06.2015 publpokanadobrich.pdf Публична покана АГКК 503.17 KB
30.06.2015 publpokanaaopfed.pdf Публична покана АОП 166.12 KB

slogan bg