Премини към основното съдържание

Извършване на ремонт в приемната за граждани в Служба по геодезия, картография и кадастър град Ловеч

1 July 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София,
ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9043390/01.07.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Извършване на ремонт в приемната за граждани в Служба по геодезия, картография и кадастър град Ловеч“, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в  рамките на прогнозната стойност. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 3, ет. 4, в срок до 15:00 ч. на 22.07.2015 г.

 

Отварянето на офертите ще се състои на 23.07.2015 г. от 11.30 ч. в
гр. Ловеч, бул. „България“ № 3, ет. 4. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
05.08.2015 dd-75-2015hristomusinskieood.pdf Договор ДД-75/2015 7.66 MB
30.07.2015 protokolklasirane30072015.pdf Протокол - класиране 30.07.2015 247.97 KB
01.07.2015 prilojeniq-lovech.docx Приложения 48.49 KB
01.07.2015 tehzadikslovech.pdf Техническо задание 216.31 KB
01.07.2015 publpokana-lovech.pdf Публична покана АГКК 453.7 KB
01.07.2015 publpokanaaopfedlovech.pdf Публична покана АОП 170.11 KB

slogan bg