Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9051591/22.03.2016 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

„Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър” 

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на АГКК, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, съгласно техническа спецификация, в рамките на прогнозната стойност.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви - деловодство, в срок до 14:00 ч. на 01.04.2016 год.

Офертите ще бъдат отворени на 01.04.2016 г. в 14:30 ч. от комисия, назначена от възложителя в сградата на АГКК - ЦУ.

Номер: 11797
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
22.03.2016 publpokanauslovia.pdf 755.04 KB
22.03.2016 techspezifikaciq.pdf 266.26 KB
22.03.2016 prilojeniq.rar 411.4 KB
11.04.2016 protokolrd1313101042016.pdf Протокол от оценка на оферти и класиране 145.3 KB