Премини към основното съдържание

Изпълнение на Дейност 1 „Подобряване на уменията за ефективно общуване, ефективна работа и взаимодействие с потребителите на кадастрални и геодезически услуги” и Дейност 2 „Придобиване и подобряване знанията и уменията на служители на АГКК при работа с..

6 August 2013
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана и сключване на договор с предмет:   „Изпълнение на Дейност 1 „Подобряване на уменията за ефективно общуване, ефективна работа и взаимодействие с потребителите на кадастрални и геодезически услуги” и Дейност 2 „Придобиване и подобряване знанията и уменията на служители на АГКК при работа с ГНСС технологии (подготовка, извършване и обработка на измервания с GPS апаратура)” по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция по геодезия, картография и кадастър чрез обучения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения”, осъществяван по Договор рег. № ЦА12-22-9 от 27.05.2013 година, сключен с УО на ОПАК, с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия – BG051PO002/12/2.2-08, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 12:00 ч. на 13.08.2013 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
06.08.2013 usloviqtechzadmetodiki.pdf Условия, техн. задание , методики- АОП 3.16 MB
06.08.2013 deinost12obuchenie05-08prilojeniq.doc Образец № 1 СИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 632.5 KB
06.08.2013 annex13.pdf Приложение 13 Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност 305.82 KB

slogan bg