Доставка на тонер касети и консумативи за нуждите на АГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на обществената поръчка: 
Възложена

Определен е изпълнител по тази публична покана.За повече подробности вижте в "Документация" - Заповед РД-19-11/02.05.2012 г. за определяне на изпълнител...

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3 от ЗОП

от АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

с предмет „ Доставка на тонер касети и консумативи за нуждите на АГКК ”

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП с уникален код 9000913

КРАЕН СРОК за представяне на офертите - 17.00 часа на 23 април 2012 г.