Доставка на метални архивни шкафове за нуждите на АГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. “а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9023629/09.12.13год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

“Доставка на метални архивни шкафове за нуждите на АГКК”
Доставка на метални архивни шкафове за нуждите на АГКК, с параметри, съгласно техническото задание, в рамките на прогнозната стойност. 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 11:00 ч. на 17.12.2013г.

Номер: 7391
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
10.12.2013 metalnishkafove.rar Документация, приложения 484 KB