Премини към основното съдържание

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“съгласно техническото задание, приложено към публичната покана, в рамките на прогнозната стойност

20 October 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена
Оттеглена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9046930/20.10.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“съгласно техническото задание, приложено към публичната покана, в  рамките на прогнозната стойност. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 30.10.2015 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
10.11.2015 zapovedotteglqnepp.pdf Заповед за оттегляне 60.43 KB
26.10.2015 99-276.pdf Разяснения 127.38 KB
20.10.2015 prilojeniq.docx Приложения 37.5 KB
20.10.2015 proektnadogovor.pdf Проект на договор 409.94 KB
20.10.2015 tehnicheskozadanie.pdf Техническо задание 151.2 KB
20.10.2015 publpokanaagkk.pdf Публична покана АГКК 489.47 KB
20.10.2015 publpokanaaop.pdf Публична покана АОП 222.61 KB

slogan bg