Премини към основното съдържание

Доставка на компютърна техника за нуждите на АГКК

6 June 2014
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9030175/06.06.2014 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:
“Доставка на компютърна техника за нуждите на АГКК”, включваща доставката на:

1. Преносими компютри лаптопи – 7 броя, с минимални параметри, съгласно техническото задание. 

2. Преносими компютри тип „ултрабук” – 10 броя, с минимални параметри, съгласно техническото задание. 

3. Настолни компютри – 45 броя, с минимални параметри, съгласно техническото задание.


Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 16.06.2014 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
06.06.2014 prilojeniqpublpok.doc 216 KB
06.06.2014 publpoktechnzad.pdf 451.43 KB

slogan bg