Премини към основното съдържание

Доставка на канцеларски материали, тонер касети и консумативи

16 August 2013
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана и сключване на договор с предмет:  

„Доставка на канцеларски материали, тонер касети и консумативи по обособени позиции:

Обособена позиция № 1„Доставка на канцеларски материали, тонер касети и консумативи за нуждите на Проект с рег. № 10-31-1/17.03.2011 год. “Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронно управление (ЗЕУ). Разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи. оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти на услуги чрез online транслитерация”, 

Обособена позиция № 2„Доставка на канцеларски материали, тонер касети и консумативи за нуждите на Проект с рег. № 12-32-13/23.11.2012 год. „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване”,

осъществявани с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/12/3.2-03, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

            Оферти могат да се подават за всяка обособена позиция поотделно или за двете обособени позиции заедно.

            Офертата се подава в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 12:00 ч. на 23.08.2013г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
16.08.2013 prilojeniq.rar 610.6 KB
16.08.2013 publpokana.pdf 295.11 KB
16.08.2013 technzadaniq.pdf 321.88 KB
16.08.2013 dokumentacia.pdf 738.15 KB

slogan bg