Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9047888/20.11.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, ет. 1-ви – деловодство, в срок до 14:00 ч. на 02.12.2015 г. Отварянето на офертите ще се състои на 02.12.2015 г. (сряда), в 15:00 ч., на адрес: гр. София, ул. „Мусала“ № 1, при условията на чл. 68, ал. 3 ЗОП.

Номер: 10884
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
20.11.2015 prilogeniya-kanc-materiali.rar Приложения 934.85 KB
20.11.2015 publpokanaagkk-k-mater.pdf Публична покана АГКК 780.22 KB
20.11.2015 publpokanaaopk-mater.pdf Публична покана АОП 148.59 KB
20.11.2015 tehnzadaniekancelarskimaterialipp.pdf Техническо задание 854.45 KB
24.11.2015 razqsneniq99-36924112015kancmateriali.pdf Разяснения 99-369/24.11.2015 134.78 KB
03.12.2015 protokolkanzelarskimaterialiagkk.pdf Протокол 739.78 KB
07.12.2015 dd-136-2015ats-blgariyaood.pdf Договор ДД-136/07.12.2015 1.79 MB