Доставка на два сървъра за виртуализация и един файлов сървър за нуждите на АГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9047280/03.11.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

„Доставка на два сървъра за виртуализация и един файлов сървър за нуждите на АГКК“. 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 17:00 ч. на 12.11.2015 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 13.11.2015 г. (петък), в 10.00 ч., гр. София, ул. „Мусала“ № 1, при условията на чл.68, ал.3 ЗОП.

Номер: 10696
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
03.11.2015 ppaopservers.pdf Публична покана АОП 168.62 KB
03.11.2015 ppokanaagkksrvri.pdf Публична покана АГКК 342.2 KB
03.11.2015 prilozheniyaservers.docx Приложения 49.04 KB
03.11.2015 tehnicheskozadaniesrvri.pdf Техническо задание 130.17 KB
20.11.2015 protokolkomisiqklasiraneservers.pdf Протокол от комисия за класиране 542.05 KB
02.12.2015 132-2015-f-tehkompyutriood.pdf Договор ИС-132/02.12.2015 820.58 KB