Доставка на 2 броя сървъри за виртуализация и 1 брой файлов сървър за нуждите на АГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. "Мусала" № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма. "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. №9023425/05.12.2013 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

“Доставка на 2 броя сървъри за виртуализация и 1 брой файлов сървър за нуждите на АГКК”

2 броя сървъри за виртуализация и 1 брой файлов сървър, с параметри, съгласно техническото задание, в рамките на прогнозната стойност.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 11:00 ч. на 13.12.2013г.

Номер: 7382
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
06.12.2013 servers.rar Изтегляне Документация, приложения(rar) 458.47 KB