Премини към основното съдържание

Доставка, инсталация и интеграция на мрежови устройства за модернизиране и надграждане на WAN комуникационната архитектура на Агенция по геодезия, картография и кадастър

4 June 2015
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9042500/04.06.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка, инсталация и интеграция на мрежови устройства за модернизиране и надграждане на WAN комуникационната архитектура на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в  рамките на прогнозната стойност. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 16.06.2015 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
04.08.2015 km-69-2015neksion.pdf Договор № КМ-69/13.07.2015 4.47 MB
19.06.2015 protokolzap1320817062015.pdf Протокол от разглеждане на оферти и избор на изпълнител 228.92 KB
04.06.2015 prolojeniamrejovi.doc Приложения 272.5 KB
04.06.2015 dokumentaciaitehn.pdf Документация и техническо задание 623.21 KB
04.06.2015 ppokanamrejovi.pdf Публична покана 163.94 KB

slogan bg