Доставка, чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9047927/20.11.2015 г. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка, чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в  рамките на прогнозната стойност. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 14:00 ч. на 02.12.2015 г.

 

Отварянето на офертите ще се състои на 02.12.2015 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в заседателната зала, находяща се на ет. 3 на АГКК. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Номер: 10887
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
20.11.2015 publpokanaavtagkkf.pdf Публична покана 1.44 MB
20.11.2015 proektdogovor.pdf Проект на договор 892.89 KB
20.11.2015 publpokanaavtomobil2015prilojeniq.docx Приложения 87.51 KB
03.12.2015 protokolavtomobilagkk.pdf Протокол 494.4 KB
12.12.2015 dd-137-2015motopfoeeood.pdf Договор ДД-137-08.12.2015 616.46 KB