Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена
Оттеглена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9051099/09.03.2016 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

 

„Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, съгласно техническото задание, приложено към условията за участие към публичната покана, в  рамките на прогнозната стойност. 

 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала”
№ 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 14:00 ч. на 18.03.2016 г.

 

Отварянето на офертите ще се състои на 18.03.2016 г. от 14.30 ч. в гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в заседателната зала, находяща се на ет. 3 на АГКК. То е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Номер: 11689
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
09.03.2016 dokumentipublpokana.rar Документация /rar - 1.48 MB 1.48 MB