Премини към основното съдържание

„Изпълнение на дейности за информация и публичност – Дейност 3” по проект рег. № A13-22-22/09.05.2014 год.

23 June 2014
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9030984/23.06.2014 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет: „Изпълнение на дейности за информация и публичност – Дейност 3” по проект рег. № A13-22-22/09.05.2014 год. „Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги”, одобрен за финансиране по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13 на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 01.07.2014 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
23.06.2014 prilojeniainfo-publicitya1322222014.doc Приложения 398.5 KB
23.06.2014 publichnapokana.pdf Публична покана, условия , техническо задание 626.85 KB

slogan bg