Премини към основното съдържание

„Дейности за информация и публичност по проект „Повишаване на уменията на служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по управление на конфликти за по - ефективно изпълнение на служебните задължения”

1 July 2014
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), гр. София, ул. „Мусала” № 1, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител чрез публична покана, рег. № 9031683/30.06.2014 год. в регистъра на АОП и сключване на договор с предмет:

„Дейности за информация и публичност по проект „Повишаване на уменията на служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по управление на конфликти за по - ефективно изпълнение на служебните задължения”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.


Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, етаж. 1-ви – деловодство, в срок до 15:00 ч. на 08.07.2014 г.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
01.07.2014 infoandpublicity2-2-prilozheniya.doc Приложения 403 KB
01.07.2014 publichnapokanainfo.pdf Публична покана , документация 2.13 MB

slogan bg